Artykuł nr 949 | 2012-11-09 10:19:40

Jak odwołać się od wyroku?

Wyrok został wydany. Może być zgodny z oczekiwaniami jednej ze stron lub wręcz przeciwnie – niekorzystny. Gdy nie jesteśmy zadowoleni z orzeczenia sądu, mamy prawo domagać się, aby sąd wyższej instancji zweryfikował decyzję sądu pierwszej instancji. Prawo to wynika to z konstytucyjnej zasady dwuinstancyjności postępowania. W zależności od tego, jakie zostało wydane orzeczenie i w jakim postępowaniu, istnieją różne możliwości działania. W każdym wypadku, warto zasięgnąć porady prawnika, a w niektórych sprawach – jest to obowiązkowe.

Ogólne przesłanki konieczne do zaskarżenia orzeczenia sądu:

  • istnienie zaskarżonego orzeczenia (można zaskarżyć wyłącznie orzeczenie które zostało już wydane)
  • posiadanie interesu prawnego w zaskarżeniu orzeczenia (nie można zaskarżyć orzeczenia, które nie jest niekorzystne dla skarżącego)
  • dopuszczalność zaskarżenia orzeczenia z mocy prawa (przepisy prawa muszą dopuszczać zaskarżenie orzeczenia)
  • zachowanie odpowiedniego terminu (terminy są ściśle określone przez przepisy kodeksowe, zazwyczaj wynoszą 7 albo 14 dni)
  • wymagania formalne (pismo powinno zawierać obowiązkowe elementy)
Jak odwołać się od wyroku?

Zaskarżanie orzeczeń w postępowaniu cywilnym i w postępowaniu karnym wygląda nieco inaczej.

W postępowaniu cywilnym zaskarżyć można dwa rodzaje orzeczeń sądowych: postanowienia i wyroki. Orzeczenia te zasadniczo różnią się między sobą (ogólnie można powiedzieć, że postanowienie wydaje sąd w postępowaniu nieprocesowym, a wyrok w procesie, chociaż są wyjątki). Na postanowienie sądu można wnieść zażalenie w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia. Nie każde postanowienie można zaskarżyć, ale tylko takie, które kończą postępowanie w sprawie oraz inne wymienione szczegółowo w kodeksie postępowania cywilnego.

Natomiast apelacja przysługuje od wyroku, a termin na jej wniesienie wynosi 14 dni i jest liczony od dnia otrzymania wyroku z uzasadnieniem. Ważne jest, aby w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyroku złożyć wniosek o jego doręczenie wraz z uzasadnieniem (sąd z urzędu nie doręcza tylko niektóre wyroki, a resztę ogłasza ustnie).

Szukaj okazji!

Dodaj Komentarz Jak odwołać się od wyroku?

comments powered by Disqus