Artykuł nr 875 | 2012-10-31 13:11:18

Jak napisać pełnomocnictwo?

Pełnomocnictwo to oświadczenie woli mocodawcy, który na mocy dokumentu pełnomocnictwa upoważnia osobę lub osoby do dokonywania w jego imieniu czynności prawnych określonych w pełnomocnictwie. W artykule podajemy podstawowe informacje na ten temat oraz przykładowy wzór pełnomocnictwa.

Ja już sam nie mogę, czyli jak napisać pełnomocnictwo


Udzielenie pełnomocnictwa

Udzielenie pełnomocnictwa wymaga złożenia oświadczenia woli; nieważnym w rozumieniu prawa jest pełnomocnictwo udzielone oraz przyjęte (podpisane) pod wpływem groźby lub przymusu, a także udzielone osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych; możliwe jest ustanowienie pełnomocnika posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W przypadku dokonania czynności prawnych przez osobę, która wymusiła otrzymanie pełnomocnictwa, sąd w drodze postępowania sądowego może uchylić prawomocność tychże czynności i unieważnić ich skutki.

Pełnomocnictwo upoważnia pełnomocnika do dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu mocodawcy, zaleca się więc, aby zakres udzielonego pełnomocnictwa był określony precyzyjnie i zrozumiale, nie pozostawiając wątpliwości co do możliwości działania, jakich udzieliło się pełnomocnikowi. O treści pełnomocnictwa decyduje wyłącznie mocodawca.

Pełnomocnictwo może być udzielone w dowolnej formie z wyjątkiem sytuacji określonych w prawie, w których udzielenie pełnomocnictwa wymaga zachowania szczególnej formy lub formy pisemnej z podpisem urzędowo poświadczonym pod rygorem nieważności.

Typy pełnomocnictwa

Prawo polskie dopuszcza trzy rodzaje udzielanych pełnomocnictw:

  • pełnomocnictwo ogólne – obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu (takie pełnomocnictwo może otrzymać np. zastępca dyrektora firmy, który w jego imieniu może dokonywać identycznych czynności prawnych, jak sam dyrektor). Wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności;
  • pełnomocnictwo rodzajowe (gatunkowe) – obejmuje ściśle określoną kategorię czynności prawnych, które w imieniu mocodawcy może wykonywać pełnomocnik (np. pośrednictwo w zawieraniu umów kupna-sprzedaży nieruchomości)
  • pełnomocnictwo szczególne – dotyczy indywidualnie i szczegółowo określonej czynności prawnej (np. sprzedaży jednej, konkretnej nieruchomości).

Szukaj okazji!

Dodaj Komentarz Jak napisać pełnomocnictwo?

comments powered by Disqus